Amateur Radio Testing

Graham Baptist Church 514 Graham St, Paris

Amateur Radio Testing September 4, 2021 10AM Graham St Baptist Church, 514 Graham St, Paris, TX